Nyordslistan 2019

Årets nyordslista är en tradition och årets lista innehåller 35 ord som etablerat sig i svenskan under 2019. Listan har sammanställts av Språkrådet och Språktidningen.

animoji – emoji utformad efter en persons ansikte.

animoji är ett teleskopord bildat till animated emoji.

antivaxxare
person som av rädsla för negativa konsekvenser motsätter sig
vaccinering. Samlingsbeteckningen ”antivaxxare” består ofta av
skeptiska, konspiratoriska och oroliga föräldrar.

artdöden
den storskaliga utplåningen av djur- och växtarter under människans
tidsålder. Artdöden används i bestämd form om arter som försvinner på
grund av klimatförändringar i modern tid.

ASMR
sensorisk stimulering som skapar välbehag hos lyssnaren via via ljud som
försiktiga viskningar, prassel, knackningar och tuggande. Fenomenet
syns i miljontals små filmer på bland annat Youtube.

aspludd – ludd bestående av snöliknande frön från asp

benim
jag, mig. Ordet benim är inlånat från turkiskan, där benim är
genitivform av ’jag’ och betyder ’min, mitt’. Benim används också i
olika utrop, bland annat i betydelsen ’det är jag’.

beteendedesign
utformning av närmiljö för att främja ett visst beteende. Det
samhällsförändrande syftet med beteendedesign kallas ofta nudging eller
puffning med verb som knuffa eller puffa.

cybersoldat – försvarsanställd inriktad på att bekämpa digitala hot från främmande makt och terroristorganisationer

deepfake
video, bild eller ljud där innehållet manipulerats på ett sätt som gör
förvanskningen svår att upptäcka. Deepfake är ett teleskopord bildat
till deep learning och fake.

deplattformering
aktion riktad mot exempelvis nättjänster och mötesarrangörer som syftar
till att frånta opinionsbildare inkomstkällor och möjligheten att sprida
sina åsikter. Översättningslån bildat till engelskans deplatforming.
Även avplattformering förekommer.

digital tvilling
digital avbildning av ett verkligt fenomen som gör det möjligt att
utföra tester i datormiljö som om det vore i verkligheten.
Översättningslån från engelskans digital twin.

dra åt helvete-kapital
– sparade pengar som kan användas för att plötsligt bryta upp från en
relation. Dra åt helvete-pengar och fuck off-kapital används i samma
betydelse.

eldost – ost som liknar halloumi och
som kan grillas eller stekas. Eldost är ett registrerat varumärke. Ostar
av halloumityp kan också kallas stekost och grillost.

fimpomat
behållare för cigarettfimpar med två öppningar där varje fimp genom
användarens val av öppning utgör en röst i en fråga med två
svarsalternativ

Gretaeffekten – den påverkan mot ett mer miljövänligt beteende som klimataktivisten Greta Thunberg har inspirerat till

grönt körfält – körfält där bara fossilfria fordon får köra

hjärtslagslag – lag som förbjuder abort om hjärtslag kan höras hos fostret. Översättningslån från engelskans heartbeat law.

hundvissla – använda värdeladdade signalord som endast uppfattas av mottagare införstådda med budskapet

hybridkrig – krig som förs i det dolda utan en väpnad konflikt

ikigai – upplevelse av att tillvaron är meningsfull. Bygger på ett japanskt koncept som betyder ”meningen med att finnas till”.

immersiv
uppslukande, omslutande. Inlånat från engelskans immersive. Ordet
används ofta i uttryck som immersiv teknik och immersiv upplevelse.

klimatdiktatur – mandat för internationell organisation att fatta överstatliga beslut i klimatfrågan

klimatnödläge – tillstånd som kräver omedelbara åtgärder för att motverka klimatförändringar

klimatstrejk – protestaktion för att skapa uppmärksamhet för behovet av klimatfrämjande åtgärder

källtillit – förtroende för etablerade medier och andra källor som strävar efter opartiskhet och saklighet

lågaffektivt bemötande – pedagogisk metod där vuxna inte ska konfrontera utåtagerande barn utan i stället mana till lugn

menskonst – konstnärligt verk som utmanar normer och tabun

nattborgmästare – person ansvarig för att främja nöjeslivet i samråd med berörd kommun. Översättningslån bildat till engelskans night mayor.

popcornhjärna – tillstånd där hjärnan samtidigt ställs inför flera olika sinnesintryck, till exempel vid användning av mobiltelefon

sharenting
föräldrars delning av bilder på sina barn i sociala medier utan att
samtycke har inhämtats. Sharenting är ett teleskopord bildat till
engelskans sharing och parenting.

smygflyga – flyga utan att berätta om valet av färdmedel då flygets klimatavtryck kan vara skambelagt

syssna
lyssna med synen. Syssna är ett teleskopord bildat till se och lyssna.
Det används främst bland döva och hörselskadade och deras anhöriga.

tågskryta – stoltsera med att av miljöskäl resa med tåg i stället för flyg

växtbaserat kött
vegetabiliskt livsmedel som efterliknar kött till smak, utseende och
konsistens. Översättningslån från engelskans plant-based meat. Även
växtkött används i samma betydelse.

övervakningsekonomi – system där digital information om konsumenters beteendemönster har stort ekonomiskt värde

Share: